Beratung/Mittel

Spurennährstoff- Dünger

Pflanzenbau

Haus/Garten Home
BA= BASF; CF= Celaflor; CO= Compo; GB=Gabi; KS= k+s nitrogen; ND= Neudorff; SC= Scotts; ST= Stähler

Spurenmangel

Düngemittel

 Produkt Info

empfohlen  ...  als
-

Info Bor

Info Fe Info Cu
Info Mn Info Mo Info Zn  -

Haus/Garten

Profi

Hobby

Spurennährstoffmangel / Spurennährstoff-Dünger -

 Spurenmangel / allg.

-
SpE-Langzeitdünger (Metall-Legierungen)
- - - -
-

Granulierte SpE-Langzeitdünger

- - - -
- Flüssige SpE-Blatt-/ Bodendünger

 (Fe;Cu;B;Mn;Zn)

- -

SpE-Blatt-, Bodendünger 

Mikro-T

- - - -
- Mikrofeine SpE-Nährsalze
- - - -
- - - -

Bormangel (B) / Bor-Einzeldünger

-

 Bormangel (B)

 

-

Flüssige B-Blatt-/ Bodendünger

- - - -
- - - --
- Mikrofeine B-Nährsalze
- - - -
- - - -

Eisenmangel (Fe) / Eisen-Einzeldünger

-

 Eisenmangel (Fe)

-
Flüssige mineralische Fe-Blatt-/ Bodendünger

 (5%Fe)

(P)

Hobby

Eisen-Blatt-, Bodendünger

 GB *Gabi Eisendünger "Mikro Fe"

Flüssige org.-mineralische Fe-Blatt-/ Bodendünger

 (5%Fe)

- Hobby

Eisen-Blatt-, Bodendünger

 ND Ferramin Eisendünger

- Mikrofeine Fe-Nährsalze
- - - -

 (13%Fe)

(P)

Hobby

Eisen-Blattdünger 

 Fetrilon 13

 - - - -

Granulierte Fe-Bodendünger

 (20%Fe)

- x Eisen-Bodendünger

 MA Eisendünger

- - - -

Kupfermangel (Cu) / Kupfer-Einzeldünger

-

 Kupfermangel (Cu)

-
Mikrofeine Cu-Nährsalze
- - - -
- - - -

Manganmangel (Mn) / Mangan-Einzeldünger

-

 Manganmangel (Mn)

- Mikrofeine Mn-Nährsalze
- - - -

Molybdänmangel (Mo) / Molybdän-Einzeldünger

-

 Molybdänmangel (Mo)

- Mikrofeine Mo-Nährsalze
- - - -

Zinkmangel (Zn) / Zink-Einzeldünger

-

 Zinkmangel (Zn)

- Mikrofeine Zn-Nährsalze
- - - -
- - - -

Spurenmangel

Haus/Garten

 Produkt Info empfohlen  ... als

Mittel

Düngemittel

Pflanzenbau

copyright by: ProfiFlor GmbH, D-50259 Stommeln